Ambasada e Republikës së Sllovenisë /Informacione konsullore /

Informacione konsullore

ORARI ZYRTAR:
Marte – Enjte 10:00 – 12:00

KONTAKTI:
T: 00 355 4 227 48 58
E: sloembassy.tirana(at)gov.si
W: http://tirana.embassy.si
                                     

Taksa per vizat e tipit A dhe C eshte 35 euro, taksa per vizat e tipit D eshte 71 euro. Sipas marveshjes se lehtesimit te vizave midis BE dhe Republikes se Shqiperise, disa grupe te shtetasve shqiptar mund te aplikojn per viza pa paguar taksa. Taksa paguhet per te suportuar proceduren e paisjes me vize, kjo taks nuk kthehet mbrapa edhe nqs viza refuzohet.
Procedura e paisjes me vize zgjat 10 dite pune, e cila nis ne momentin kur jan dorezuar te gjitha dokumentat e kerkuara.

Departamenti Konsullor i Ambasades se Republikes Sllovene operon ne gjuhet: Sllovene, Shqip, Anglisht.

Milena Radenković eshte personi zyrtar i autorizuar per te vendosur ne lidhje me leshimin apo anullimin e vizave, leshimin e pasaportave, verifikimin e dokumentave si edhe disa funksione ne lidhje me procedurat e leshimit te lejes se qendrimit.

Shenime: personi i interesuar mund te paraqese ankese kunder vendimit per refuzim /  anulim / revokim te vizes sipas ligjit kombetar.
Bazuar mbi nenin 235 te Ligjit mbi Proceduren Administrative (Gazeta Zyrtare 24/2006-UPB2, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: UI-54/06-32 (48/2009 qorr.) 8 / 2010) ankesa kunder refuzimit te vizes mund te behet brenda 15 diteve pas pranimit te njoftimit te refuzimit te vizes. Ankesa duhet bere ne  misionin diplomatike ose konsullore, ku eshte refuzuar viza. Ankesa duhet bere ne gjuhen Sllovene me shkrim.

1.INSIG
2.SIGAL
3.INTERSIG
4.SiCRED
5.INTERALBANIAN
6.ALBSIG
7.SIGMA
8.ATLANTIK