Ambasada e Republikës së Sllovenisë /Informacione konsullore /

Informacione konsullore

Kufizimi i lëshimit të vizave

Ambasada ka pezulluar lëshimin e vizave për qëndrim afatshkurtër dhe qëndrim afatgjatë, në bazë të kufizimeve të udhëtimeve jo thelbësore dhe për parandalimin e rasteve të reja dhe përhapjen e sëmundjes infektive COVID-19. Vizat lëshohen vetëm në raste të caktuara për qëllime që konsiderohen të nevojshme nga autoritetet kompetente.

Më shumë informacion në lidhje me kufizimin e udhëtimeve që nuk janë të rëndësishme  mund të gjeni në lidhjet e mëposhtme: https://www.policija.si/eng/newsroom/news-archive/103470-crossing-the-state-border-during-the-coronavirus-epidemic, https: //ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_en.

Bazuar në rregullat e reja, aktualisht mund të aplikojnë për një vizë afatgjatë qëndrimi vetëm kategoritë e mëposhtme të shtetasve të huaj:

  • diplomatët dhe personeli administrativ e teknik, si dhe dhe anëtarët e familjes së tyre, që vijnë në Slloveni për të ushtruar mandatin e tyre,
  • pjesëmarrësit në shkëmbime studimore (p.sh. Erasmus, Erasmus +, shkëmbime të bazuara në marrëveshje dypalëshe midis universiteteve),
  • anëtarët e ngushtë të familjes së një qytetari të Republikës së Sllovenisë / BE me qëllim të bashkimin familjar,
  • biznesmenë, atletë, figura kulturore, studiues dhe shkencëtarë, me një interes të shprehur dhe të vërtetuar kombëtar lëshuar nga ministria kompetente për secilin rast specifik.

Lejet e qëndrimit

Në përputhje me kufizimet në aktivitetin konsullor, të cilat synojnë parandalimin e rasteve të reja dhe përhapjen e sëmundjes infektive COVID-19, Ambasada pranon aplikime për leje qëndrimi të përkohshme dhe kryen veprime të tjera procedurale në lidhje me marrjen e një leje qëndrimi vetëm duke caktuar paraprakisht një takim.

Caktimi i takimit
Aplikantët duhet të rezervojnë paraprakisht një takim. Ata mund ta bëjnë këtë përmes adresës së postës elektronike consular.tirana(at)gov.si.

Pagesa e tarifave konsullore
Tarifat konsullore mund të paguhen personalisht në Ambasadë.

 

ORARI ZYRTAR:
Enjte 10:00 – 12:00

Holidays - Non working days at the Embassy

KONTAKTI:
T: 00 355 4 227 48 58
E: sloembassy.tirana(at)gov.si
W: http://tirana.embassy.si
                                     

Taksa per vizat e tipit A dhe C eshte 35 euro, taksa per vizat e tipit D eshte 71 euro. Sipas marveshjes se lehtesimit te vizave midis BE dhe Republikes se Shqiperise, disa grupe te shtetasve shqiptar mund te aplikojn per viza pa paguar taksa. Taksa paguhet per te suportuar proceduren e paisjes me vize, kjo taks nuk kthehet mbrapa edhe nqs viza refuzohet.
Procedura e paisjes me vize zgjat 10 dite pune, e cila nis ne momentin kur jan dorezuar te gjitha dokumentat e kerkuara.

Departamenti Konsullor i Ambasades se Republikes Sllovene operon ne gjuhet: Sllovene, Shqip, Anglisht.

Milena Radenković eshte personi zyrtar i autorizuar per te vendosur ne lidhje me leshimin apo anullimin e vizave, leshimin e pasaportave, verifikimin e dokumentave si edhe disa funksione ne lidhje me procedurat e leshimit te lejes se qendrimit.

Shenime: personi i interesuar mund te paraqese ankese kunder vendimit per refuzim /  anulim / revokim te vizes sipas ligjit kombetar.
Bazuar mbi nenin 235 te Ligjit mbi Proceduren Administrative (Gazeta Zyrtare 24/2006-UPB2, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: UI-54/06-32 (48/2009 qorr.) 8 / 2010) ankesa kunder refuzimit te vizes mund te behet brenda 15 diteve pas pranimit te njoftimit te refuzimit te vizes. Ankesa duhet bere ne  misionin diplomatike ose konsullore, ku eshte refuzuar viza. Ankesa duhet bere ne gjuhen Sllovene me shkrim.

1.INSIG
2.SIGAL
3.INTERSIG
4.SiCRED
5.INTERALBANIAN
6.ALBSIG
7.SIGMA
8.ATLANTIK